Biuletyn Informacji Publicznej  Szpital Rejonowy w Iłży  www.szpitalilza.com.pl
Dane
Informacje bieżące
Organy
Dyrektor
Zastępca Dyrektora
Rada Społeczna
Zasady funkcjonowania
Statut jednostki
Przedmiot działalności
Organizacja jednostki
Załatwianie spraw
Struktura własnościowa i majątek
Ewidencje, rejestry, archiwa
Budżet
Inne
Przetargi
Jednostki organizacyjne
Wykaz telefonów
Oświadczenia
Udostępnianie informacji publicznej
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Dane
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 > roboczy strona główna 

roboczy
 

Zarzadzenie Dyrektora SPZZOZ Szpital w Iłży


Z dnia 25.01. 2007 r.


Z dnia 25.01. 2007 r.


Z dnia 25.01. 2007 r.


Z dnia 25.01. 2007 r.


Z dnia 25.01. 2007 r.


Z dnia 25.01. 2007 r.


Z dnia 25.01. 2007 r.


Z dnia 25.01. 2007 r.


Rezerwat żółwia błotnego w Andrzejowie - Borowiec


W miejscowości Załazy znajduje się ubojnia zwierząt prowadzona przez podmiot prywatny. W Rudzie natomiast działa młyn prowadzony również przez podmiot prywatny. Handlem artykułami spożywczymi zajmują się prywatne podmioty gospodarcze oraz Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Przyłęku. Zajmuje się ona również skupem płodów rolnych, owoców i warzyw,  jak również zaopatruje ludność w pieczywo z własnej piekarni. W miejscowości Pająków działa Przetwórnia W

 
Informację dodano 2007-01-25 12:37:31, wprowadzający: Administrator Szpitala
 
Urodziłam kkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh llllllllllllllllllllllll

wiadomość testowa

zdjęcie

 
Informację zaktualizowano 2007-01-25 12:41:04, wprowadzający: Administrator Szpitala
ikonka
 test2
Informację zaktualizowano 2007-01-25 14:07:10, wprowadzający: Administrator Szpitala
Regulamin Porzadkowy 

Załącznik do uchwały RS nr  1/ 2007
z dnia 12.01.2007

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpitala w Iłży

(tekst jednolity)

Regulamin określa zasady organizacji i porządek udzielania świadczeń Zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpitalu w Iłży.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z 1991 r. ze zm.).
2. Statut.
3. Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z 2004 r. ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819).
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu (Dz. U. Nr 203, poz. 1503 z 2006 r.).
6. Inne przepisy powszechnie obowiązujące.


I.  LECZNICTWO ZAMKNIĘTE


Rozdział I

Struktura organizacyjna lecznictwa zamkniętego


1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, zwany dalej „SP ZZOZ – Szpital zapewnia całodobową opiekę stacjonarną, a w szczególności świadczenia zdrowotne – diagnostyczne,
lecznicze i rehabilitacyjne, opiekę pielęgnacyjną oraz środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia hospitalizowanych.

2. W skład SP ZZOZ -Szpital wchodzą:

1) Oddziały Szpitala:
• Wewnętrzny,
• Chirurgii Ogólnej
• Ginekologii i Położnictwa z opieką nad noworodkiem (rooming – in),
• Pediatrii
• Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
           oraz
• Blok Operacyjny
• Izba Przyjęć,
• Apteka Zakładowa,
• Laboratorium Analityczne,
• Bank Krwi,
• Pracownia RTG (w tym: zabiegowa – ECPW i RTG ogólne)
• Pracownia USG,
• Pracownia Endoskopowa,
• Sterylizatornia,
• Stanowisko Pielęgniarki ds. epidemiologii,
• Kapelan Szpitalny,

3. Zasady funkcjonowania jednostek wchodzących w skład SP ZZOZ - Szpitala określają regulaminy organizacyjne.

4. Obszarem działania SP ZZOZ - Szpitala jest teren działania Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. SPZZOZ – Szpital przyjmuje także pacjentów z zagranicy.


6. Szczegółowy, terytorialny zakres działalności poszczególnych placówek określają ich regulaminy.


II. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym udziela się świadczeń pielęgnacyjnych, leczniczych i opiekuńczych.


III. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - POGOTOWIE RATUNKOWE

W ramach ZOZ – Pogotowia Ratunkowego działają:
• Zespół wyjazdowy „R”
• Zespół wyjazdowy „W”.


IV. LECZNICTWO AMBULATORYJNE

W skład lecznictwa ambulatoryjnego wchodzi Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnie Specjalistyczne.

W skład Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnie Specjalistyczne wchodzą:

a) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
b) Poradnia Chirurgii Urazowo – ortopedycznej,
c) Poradnia Alergologiczna,
d) Poradnia Diabetologiczna,
e) Poradnia Kardiologiczna,
f) Poradnia Ginekologii i Położnictwa,
g) Poradnia Dermatologiczna,
h) Poradnia Zdrowia Psychicznego,
i) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
j) Poradnia Endokrynologiczna,
k) Poradnia Neurologiczna,
l) Poradnia Okulistyczna,
m) Poradnia Otolaryngologiczna,
n) Poradnia Rehabilitacyjna.


V. ZAKŁAD DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA

Podstawowe zadania Zakładu Długoterminowej Opieki Domowej to: pielęgnacja, leczenie, rehabilitacja, pomoc w rozwiązywaniu problemów biologicznych, psychicznych, społecznych, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, wspieranie rodzin w czasie trwania choroby, pomoc choremu w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku domowym.


VI. ZAKŁAD - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

W ramach Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest świadczona nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska.


VII. ZAKŁAD REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ

Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej udziela świadczeń zdrowotnych w ośrodku (zakładzie). Obejmuje porady lekarskie, ćwiczenia, zabiegi, fizjoterapię.
W Zakładzie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wydziela się:
a) Dział Fizykoterapii,
b) Dział Kinezyterapii,
c) Dział Hydroterapii,
d) Dział Masażu Leczniczego.


VIII. PRACOWNICY     ADMINISTRACYJNI,      EKONOMICZNI,       TECHNICZNI,   GOSPODARCZY:

a) Dyrektor,
b) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,
c) Naczelna   Pielęgniarka,   wraz  z  podległymi:  Pielęgniarkami  Oddziałowymi, Położną Oddziałową, Pielęgniarkami Koordynującymi, Położną  Koordynującą,
d) Główny   Księgowy   wraz   z   podległym:  Zastępcą   Głównego  Księgowego, Działem Finansowo –Księgowym, Kasą,
e) Dział Służb Pracowniczych,
f) Dział  Analiz  Statystyki  Medycznej i Marketingu, (w tym: Sekcja Dokumentacji
i Rejestracji Chorych),
g) Dział   Obsługi   Techniczno – Administracyjnej,   (w   tym:  Pomieszczenie  do
Przechowywania Zwłok) wraz z podległym Zastępcą Kierownika,
h) Sekcja Higieny,
i) Stanowisko pracy Radcy Prawnego,
j) Stanowisko pracy ds. Organizacyjnych,
k) Stanowisko pracy ds. Obronnych, ochrony informacji niejawnych i p/poż.,
l) Stanowisko pracy ds. BHP,
m) Stanowisko pracy ds. Zamówień Publicznych.

 

 

 

Rozdział II

Ogólne zasady udzielania świadczeń


1. „SP ZZOZ – Szpital jako Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.”

2. Za świadczenia udzielone osobie w stanie nietrzeźwości Szpital pobiera opłatę niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną przyczyną udzielonego świadczenia były następstwa zdarzeń spowodowanych stanem nietrzeźwości. Dla ustalenia stanu nietrzeźwości lekarz kieruje pacjenta na badanie krwi dla ustalenia w niej zawartości alkoholu. Odmowa poddania się badaniu stanowi okoliczność braną pod uwagę przy ustalaniu opłatyza udzielenie świadczenia z uwzględnieniem wszystkich okoliczności.

3. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia, jeżeli osoba zgłaszająca się do Szpitala potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu
na zagrożenie życia lub zdrowia.


Rozdział III

Podstawy udzielania świadczeń


1. Podstawą do udzielenia świadczenia zdrowotnego jest skierowanie lekarskie
do leczenia szpitalnego, a w przypadku przyjęć planowanych na zabiegi, poza skierowaniem pacjent przedstawia wyniki badań diagnostycznych niezbędnych do leczenia danego schorzenia.

2. Skierowanie nie jest wymagane w razie stanów nagłych, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy ze względu na stan zagrożenia życia
lub zdrowia.

3. Skierowany do leczenia szpitalnego pacjent bądź przedstawiciel ustawowy powinien przedłożyć aktualną legitymację ubezpieczeniową, bądź książeczkę usług medycznych dla ustalenia, czy korzysta z bezpłatnych usług zdrowotnych.
Dowód taki powinien przedstawić w chwili przyjęcia do Oddziału, a w nagłych wypadkach i stanach zagrożenia życia pacjent powinien przedstawić dokument ubezpieczenia nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, o ile chory przebywa w szpitalu, a jeśli jest to niemożliwe, winien być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Nie dotyczy dzieci do ukończenia szóstego miesiąca życia.

4. O przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności,
po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody.

5. W przypadku przekazania pacjenta z innego Szpitala lub z Oddziału na Oddział Szpitala, przyjęcie odbywa się po porozumieniu zainteresowanych ordynatorów, a w razie ich nieobecności decyzję podejmuje lekarz dyżurny.

6. Jeżeli lekarz stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta
w Szpitalu, a brak miejsc lub zakres udzielanych świadczeń przez Szpital albo też względy epidemiologiczne nie pozwalają na przyjęcie, Szpital po udzieleniu pierwszej pomocy zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego Szpitala, po uprzednim porozumieniu się z tym Szpitalem. Po dokonaniu rozpoznania stanu zdrowia i podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej.


Rozdział IV

Zasady funkcjonowania Pracowni Diagnostycznych


1. W skład Pracowni Diagnostycznych wchodzą:
1) Pracownia USG,
2) Pracownia RTG (w tym: zabiegowa – ECPW i RTG ogólne),
3) Laboratorium Analityczne,
4) Pracownia Endoskopowa.
     
      Pracownie czynne są całodobowo.
2. Obowiązują następujące zasady przyjmowania i wydawania wyników badań:

1) Badania przyjmowane są zgodnie ze zleceniami zawierającymi imię
i nazwisko pacjenta, wiek, pieczątkę Oddziału zlecającego badania
z numerem st., podpisem i pieczątką lekarza.
2) Przyjmowanie zleceń na badania i wykonywanie badań odbywa się
w godzinach od 7 00 do 10 00.
3) Badania typu „pilne” wykonywane są całą dobę.
4) Wyniki badań laboratoryjnych odbierane są przez personel Oddziału.
    


Rozdział V

Dokumentacja medyczna


1. Szpital prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających
ze świadczeń na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Szpital zapewnia ochronę danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia pacjentów.


3. Szpital udostępnia na wniosek dokumentację indywidualną wewnętrzną
i dokumentację zbiorczą;
? Pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej,
? W razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, na miejscu w zakładzie, za pośrednictwem lekarza prowadzącego – dokumentację indywidualną wewnętrzną,
? Do historii choroby dołącza się pisemne oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do wystawiania dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta, ze wskazaniem osoby upoważnionej, albo pisemne oświadczenie pacjenta o braku takiego oświadczenia.
? W razie śmierci pacjenta - osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu – dokumentację zbiorczą jedynie w zakresie wypisów dotyczących pacjenta za pośrednictwem lekarza prowadzącego,
? Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej, a w razie śmierci pacjenta – osobie upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu – zakład
może na wniosek sporządzić wyciągi, odpisy lub kopie dokumentacji dotyczącej pacjenta, na jego koszt za pokwitowaniem;
? Zakładowi opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów, osobom wykonującym zawód medyczny, jeżeli dokumentacja wewnętrzna pacjenta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych, a zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę na zdrowiu,
? Właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli
i nadzoru,
? Ministrowi Zdrowia, sądom i prokuraturom oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej w związku z prowadzonym postępowaniem,
? Organom rentowym i zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom
ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w związku z prowadzonym postępowaniem,
? Wyższej szkole lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania
dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych identyfikujących osobę.

4. Udostępnianie dokumentacji na zewnątrz zakładu następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochronę danych osobowych,
za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu, po wykorzystaniu, jeżeli udostępnia się oryginał dokumentacji.

5. Udostępnianie dokumentacji wewnętrznej pacjenta na zewnątrz zakładu organom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów następuje na podstawie decyzji Dyrektora.


Rozdział VI

Prawa pacjenta i zasady odwiedzin


1. Pacjent ma prawo do:
1) Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
2) Informacji o swoim stanie zdrowia.
3) Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
4) Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
5) Opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub przez inną osobę wskazaną.
6) Kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z osobami
z zewnątrz.
7) Wglądu do dokumentacji medycznej.
8) Opieki duszpasterskiej.
9) Umierania w spokoju i godności.
10. Wyrażenia sprzeciwu odnośnie pobierania narządów po śmierci zgodnie
z procedurą przewidzianą w odrębnych przepisach.

Koszty realizacji uprawnień określonych w pkt 5 i 6 nie mogą obciążać Szpitala.

2. Dyrektor Szpitala lub upoważniony lekarz może ograniczyć uprawnienia
do opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta oraz kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz ze względów epidemiologicznych.

3. W Oddziałach szpitalnych odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach
od 8 00 do 20 00, ponadto możliwa jest całodobowa opieka nad pacjentem przez osoby bliskie za zgodą ordynatora lub upoważnionego lekarza, o ile
nie zachodzą warunki epidemiologiczne lub ciężkie przypadki chorych pacjentów.

4. W Oddziale Pediatrii odwiedziny odbywają się codziennie bez ograniczeń.

5. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny, w każdym przypadku, gdy o taką informację zwróci się rodzina
lub opiekun.
Ordynator udziela informacji o stanie zdrowia pacjenta codziennie w godzinach pracy.

6. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii odwiedziny odbywają się za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego.

7. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym odwiedziny odbywają się od 8 00 do 20 00, a poza tymi godzinami za zgodą Kierownika Zakładu.
Informacji o stanie zdrowia udziela lekarz od poniedziałku do piątku w godz.
15 30 do 16 30.

Rozdział VII

Wypisywanie pacjenta ze Szpitala

1. Wypisywanie ze Szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej następuje:
1) Gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu.
2) Na żądanie osoby przebywającej w Szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego.
3) Gdy osoba leczona w Szpitalu rażąco narusza regulamin porządkowy,
a nie zachodzi obawa, że zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia,
lub zdrowia innych osób.

2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze Szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia w Szpitalu – Dyrektor lub lekarz przez niego upoważniony może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę zakładu sąd opiekuńczy, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Właściwy sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania ze Szpitala i przyczynach odmowy.

3. Osoba występująca o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie musi być poinformowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze Szpitala na własne żądanie.
O odmowie złożenia oświadczenia należy sporządzić odpowiednią adnotację
w dokumentacji medycznej na piśmie lub ustnie w obecności dwóch świadków.

4. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze Szpitala – Szpital zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania oraz organizuje na jej koszt przewiezienie do miejsca zamieszkania.

5. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego ponosi koszty pobytu w Szpitalu począwszy od terminu określonego przez Dyrektora (na wniosek Ordynatora), niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń wynikających z odrębnych przepisów.

6. Wypisywanie pacjentów ze Szpitala odbywa się codziennie w godzinach
od 11 00 do 14 00.

 

 

 


Rozdział VIII
Postępowanie w razie śmierci pacjenta w Szpitalu


1. W razie śmierci chorego, zwanego dalej „osobą zmarłą” przebywającą w szpitalu, pielęgniarka odcinkowa, zwana dalej pielęgniarką bezzwłocznie powiadamia o tym lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego.

2. Lekarz, o którym mowa w pkt 1, powinien natychmiast dokonać oględzin osoby zmarłej, stwierdzić zgon i jego przyczynę oraz odnotować w historii choroby i karcie gorączkowej dzień i godzinę śmierci, wystawia kartę zgonu.

3. Pielęgniarka, powinna odnotować dzień i godzinę śmierci w raporcie pielęgniarskim.

4. Lekarz, dokonywający oględzin zwłok, jeżeli poweźmie pewność lub uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu była choroba zakaźna, podlegająca obowiązkowemu zgłoszeniu, powinien zawiadomić o tym natychmiast Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną zgonu było przestępstwo lub samobójstwo, albo nie można ustalić tożsamości zwłok lekarz, powinien zawiadomić o tym natychmiast właściwego prokuratora lub najbliższy posterunek policji.
5. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, pielęgniarka dokonuje niezbędnych czynności przy zwłokach, a w szczególności: rozebranie zwłok z odzieży, ewentualnie usunięcie materiałów medycznych, toalet, przymocowania identyfikatora, ewentualnie informacji o chorobie zakaźnej.

6. Pielęgniarka w obecności lekarza niezwłocznie sporządza protokół ze znalezionych rzeczy oraz przedmiotów wartościowych osoby zmarłej. Treść protokołu powinna zawierać dane wymienione w § 5 ust. 2 zarządzenia nr 47/ 2006 Dyrektora SPZZOZ – Szpital w Iłży z dnia 24.10.2006 r. Następnie przekazuje do depozytu wartościowych rzeczy lub magazynu ubraniowego.

7. Przedmioty pozostałe po zmarłym, z wyjątkiem potrzebnych do ubrania zwłok, wydaje się prawnym spadkobiercom osoby zmarłej, w szczególności: małżonkowi, dzieciom lub innej osobie wskazanej przez pacjenta za życia

8. W przypadku nie odebrania depozytu postępuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi likwidacji niepodjętych depozytów.

9. Rzeczy pozostałe po osobie zmarłej, której zwłoki oddano do dyspozycji prokuratora, nie mogą być wydane przed dokonaniem sekcji lub otrzymaniem zawiadomienia o odstąpieniu od sekcji zwłok.
 
10. W przypadkach, o których mowa w pkt 11, stwierdzenie przyczyny zgonu następuje po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

11. Zwłoki osoby zmarłej w szpitalu mogą być poddane sekcji w szczególności, gdy zgon tej osoby nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala z zastrzeżeniem ppkt. b.
a) Kierownik zakładu, a jeżeli kierownik zakładu nie jest lekarzem, to upoważniony przez niego lekarz, na wiosek właściwego ordynatora lub, w razie potrzeby, po zasięgnięciu jego opinii, zarządza dokonanie lub zaniechanie sekcji.
b) Zwłoki osoby zmarłej w szpitalu, nie są poddawane sekcji, jeżeli przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził sprzeciw lub uczyniła to osoba za życia.
c) O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określonej w ppkt. b, lekarz sporządza adnotacje w historii choroby i załącza sprzeciw (potwierdzony podpisem pacjenta lub przedstawiciela ustawowego), o którym mowa w  ppkt b.
d) Przepisów 11 – c nie stosuje się w przypadkach:
• określonych w kodeksie postępowania karnego,
• gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny,
• określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
e) W historii choroby osoby, która zmarła w szpitalu, lekarz sporządza adnotację o dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok z odpowiednim uzasadnieniem.

12. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu.

13. Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów, kierownik zakładu, a jeżeli kierownik nie jest lekarzem, to upoważniony przez niego lekarz, może zadecydować o dokonaniu sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu zasad i trybu przewidzianych w przepisach o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

14. O śmierci pacjenta pielęgniarka, o której mowa w pkt 1, po stwierdzeniu zgonu pacjenta niezwłocznie zawiadamia wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

15. Pielęgniarka przekazuje kartę zgonu wystawioną przez lekarza do Działu Statystyki Medycznej i Marketingu, w godzinach jego urzędowania, który w tym zakresie traktowany jest jak kancelaria szpitala. W pozostałych dniach karta zgonu pozostaje u lekarza dyżurnego z tym, że nieodebraną kartę zgonu przez rodzinę pielęgniarka natychmiast pierwszego dnia roboczego przekazuje do Działu Statystycznej Medycznej i Marketingu.

16. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, pielęgniarka wypełnia kartę skierowania zwłok do chłodni oraz zakłada identyfikator według zasad określonych zarządzeniem Nr 67/ 2006 Dyrektora SPZZOZ – Szpitala w Iłży z dnia 24.11.2006 r.
17. Zwłoki osoby zmarłej przewożone są do Pomieszczenia do Przechowywania zwłok nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od czasu zgonu, wskazanego w dokumentacji medycznej.

18. W okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem do Pomieszczenia do Przechowywania zwłok, zwłoki osoby zmarłej są przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu lub innym chłodnym miejscu, z zachowaniem godności należnej zmarłemu.

19. Zwłoki osoby zmarłej przechowuje się w pomieszczeniu do Przechowywania zwłok nie dłużej niż 48 godzin.

20. Przechowywanie powyżej 48 godzin zwłok osoby zmarłej oraz zwłok osób zmarłych w miejscu innym niż SPZZOZ – Szpital podlega opłacie w wysokości 50 zł. za każdą rozpoczętą i pełną dobę korzystania z Pomieszczenia do przechowywania zwłok.

21. Rodzina ma pełne prawo wyboru odpowiedniego miejsca przechowywania zwłok poza budynkiem zakładu, a także firmy pogrzebowej zajmującej się pochówkiem.

22. Wpłata za przechowywanie zwłok przyjmowana jest w kasie SPZZOZ – Szpital w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 725 – 1500.

23. W dniach i godzinach innych niż wymienione w pkt 22 wpłata za przechowywanie zwłok przyjmowana jest w Izbie Przyjęć SPZZOZ – Szpitala.

24. Zwłoki osoby zmarłej, o której mowa w pkt 1 mogą być przechowywane w Pomieszczeniu do przechowywania zwłok dłużej niż 48 godzin, jeżeli:
a) Nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby uprawnione, o których mowa w pkt 25.
b) W zwiazku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok,
c) Przemawiają za tym inne niż wymienione w pkt a i b ważne przyczyny – za zgodą albo na wiosek osoby, o której mowa w pkt 25.

25. Zwłoki osoby zmarłej wydawane są przez pracownika, o którym mowa w pkt. 27  najbliższej pozostałej rodzinie osoby zmarłej, do której zaliczają się: 1) pozostały małżonek(ka), 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
a) Zwłoki niepochowane przez podmioty wymienione w pkt 25, mogą być przekazane do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych wydaje na wiosek uczelni, Starosta Radomski.
b) W sytuacji nie odebrania zwłok osoby zmarłej przez podmioty, o których mowa w pkt 25, albo nie przekazania publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziadzinie nauk medycznych, Kierownik Działu Obsługi Techniczno Administracyjnej powiadamia właściwy organ Gminy i Miasta Iłża – gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.
c) Zwłoki do celów naukowych mogą być również przekazane uczelni, o której mowa w pkt a. na podstawie pisemnego oświadczenia osoby, która pragnie przekazać swoje zwłoki tej uczelni.

26. Pomieszczenie do przechowywania zwłok (chłodnia) czynne jest całodobowo. Wszelkie sprawy związane z należytym przygotowaniem zwłok do pogrzebu, uwzględniając konieczność zachowania godności należnej zmarłemu, będzie dokonywane przez pracownika gospodarczego zatrudnionego w Dziale Obsługi Techniczno-Administracyjnej,

27. Robotnik gospodarczy zatrudniony w Dziale Obsługi Techniczno-Administracyjnej zobowiązany jest zwłoki osób zmarłych w Szpitalu, przed włożeniem do trumny bezpłatnie umyć, ogolić i ubrać w odzież dostarczoną przez osoby uprawnione, w razie nie dostarczenia odzieży ubrać w odzież pozostawioną w magazynie ubrań chorych. Pobieranie opłat za przygotowanie ciała do wydania rodzinie – w przypadku zgonu pacjenta w Szpitalu nie może mieć miejsca.

28. Zwłoki powinny być chronione przed wszelkimi sytuacjami stwarzającymi możliwość stosowania jakichkolwiek zabiegów konkurencyjnych przez podmioty zainteresowane zyskiem, związanym z przygotowaniem do pochówku osób zmarłych. W sytuacji nadużycia prawa, rodzina zmarłego może zgłosić przestępstwo do prokuratury.

29. W pomieszczeniu do przechowywania zwłok mogą być przechowywane tylko zwłoki osób zmarłych w SP ZZOZ – Szpitalu.

30. W przypadku wolnego miejsca w pomieszczeniu do przechowywania zwłok, możliwe jest przyjęcie zwłok osób, które nie zmarły w Szpitalu. Przechowywanie zwłok w pomieszczeniu w tym przypadku następować będzie za wiedzą kierownika zespołu lekarzy dyżurnych szpitala oraz za odpłatnością w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą i całą dobę korzystania z użyczonego miejsca w pomieszczeniu do przechowywania zwłok.

31. W przypadku, gdy zgon nie nastąpił w SP ZZOZ – Szpitalu, przyjmowanie zwłok do pomieszczenia do przechowywania zwłok od poniedziałku do piątku w godzinach 15 00 – 7 00 rano dnia następnego oraz w każdą sobotę, niedzielę i dni wolne od pracy jest odpłatne i wynosi 100 zł.

32. Zwłoki osób zmarłych, przyjmowane i wydawane są z Pomieszczenia do przechowywania zwłok przez pracownika, o którym mowa w pkt 27 od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00 .

33. W dniach i godzinach innych niż te, o których mowa w pkt. 32 zwłoki osób zmarłych przyjmuje i wydaje pracownik zatrudniony na stanowisku portier – elektryk w Dziale Obsługi Techniczno-Administracyjnej.”


Rozdział IX

Postanowienia końcowe


W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powołane w tekście Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązujące, regulaminy poszczególnych oddziałów oraz zarządzenia Dyrektora.

 


Iłża, dnia 12.01.2007 r.

 


 

 
Informację dodano 2007-02-16 10:24:59, wprowadzający: Administrator Szpitala
wersja do druku