DZP-ZO-19-2023 Zakup osprzętu do laparoskopu na Bloku Operacyjnym SPZZOZ szpital w Iłży

DZP-ZO-19-2023 Zakup osprzętu do laparoskopu na Bloku Operacyjnym SPZZOZ szpital w Iłży

ZAPYTANIE OFERTOWE
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów w Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży zaprasza do złożenia
oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 PLN netto, do
którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019
r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z po z n. zm.) na:
„Zakup osprzętu do laparoskopu na Bloku Operacyjnym SPZZOZ szpital w Iłży”