Status prawny

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej wpisanym do:

1. Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000068961;

2. Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000007211.


SP ZZOZ – Szpital działa na podstawie:

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r., poz. 217 j.t. ze zm.) i przepisów wykonawczych do w/w ustawy,

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 j.t. ze zm.),

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2012 r. poz. 159 j.t. ze zm.),

Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013 r. poz. 757 j.t. ze zm.),

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 j.t. ze zm.),

Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013 r. , poz. 330 j.t. ze zm.),

Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży,

Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i podatkowych.

Siedzibą Zakładu jest miasto Iłża, ul. Bodzentyńska 17.

Organem założycielskim SP ZZOZ – Szpital w Iłży jest Powiat Radomski.

SPZZOZ – Szpital w Iłży posiada osobowość prawną.

REGON – numer identyfikacyjny 670902293.

Numer Identyfikacji Podatkowej – 796-17-04-266.