Akty publicznoprawne

Decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu, zmian do statutu i innych zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 j. t. ze zm.) podejmuje w drodze uchwał Rada Powiatu Radomskiego.

Rada Społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy Rady Powiatu Radomskiego oraz organ doradczy Dyrektora przedstawia wnioski i opinie w sprawach dotyczących Szpitala w drodze podejmowanych uchwał.

Rada Społeczna Szpitala podejmuje uchwały zgodnie ze Statutem Szpitala oraz odrębnymi przepisami prawa.
Uchwały Rady Społecznej podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz Rady Społecznej.
Podjęte uchwały Rady Społecznej podlegają wpisowi do rejestru uchwał Rady Społecznej Szpitala, prowadzonego przez Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych.
Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych przesyła uchwały Rady Społecznej do Starostwa Powiatowego w Radomiu zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.

Dyrektor podejmuje i zatwierdza system aktów prawa wewnętrznego.


W SPZZOZ – Szpital w Iłży, zwanym dalej szpitalem wydawane są wewnętrzne akty normatywne:

1. Uchwały Rady Społecznej Szpitala,
2. Zarządzenia Dyrektora,
3. Pisma Okólne.
Uchwały i zarządzenia wydawane są na podstawie obowiązującego przepisu ustawy, rozporządzenia, Statutu i Regulaminów,
Dyrektor i Dyrektor ds. Lecznictwa wydają Pisma Okólne o charakterze informacyjnym lub porządkowym.

Inicjatywę w zakresie zgłoszenia wniosku o przygotowanie projektu wewnętrznego aktu normatywnego posiadają:
1. Dyrektor,
2. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa,
3. Główny Księgowy,
4. Koordynator ds.Pielęgniarstwa i Położnictwa,
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych,
6. Kierownicy komórek organizacyjnych,
7. Samodzielne stanowiska.
Wnioskodawca, składa do pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku ds. Organizacyjnych wniosek zawierający założenia merytoryczne do projektu wewnętrznego aktu normatywnego.

Projekt wewnętrznego aktu normatywnego przygotowywany jest przez Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych.

Radca Prawny opiniuje przekazany przez Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych projekt wewnętrznego aktu normatywnego pod względem jego zgodności z obowiązującymi przepisami.
Główny Księgowy opiniuje pod względem finansowym, przekazany przez Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych projekt wewnętrznego aktu normatywnego, z którego wynikają skutki finansowe.

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych przekazuje projekt wewnętrznego aktu normatywnego do wnioskodawcy celem merytorycznej konsultacji.
Projekt wewnętrznego aktu normatywnego może zostać przekazany do odpowiednich jednostek lub komórek organizacyjnych Szpitala celem merytorycznej konsultacji.
Decyzję o przekazaniu projektu do merytorycznej konsultacji, podejmuje pracownik zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku ds. Organizacyjnych, lub inna osoba (Dyrektor,
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Główny Księgowy, Koordynator ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Kierownicy komórek organizacyjnych,
Samodzielne stanowiska.)

Ostatecznie przygotowany projekt wewnętrznego aktu normatywnego wymaga zatwierdzenia przez:

1. Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych,
2. Radcę Prawnego – pod względem formalno – prawnym,
3. Głównego Księgowego, jeśli z projektu wynikają skutki finansowe dla Szpitala – pod względem finansowym.
4. Wnioskodawcę – pod względem merytorycznym chyba, że wnioskodawcą był Dyrektor Naczelny.
5. Kierowników jednostek lub komórek organizacyjnych Szpitala, które merytorycznie konsultowały projekt – pod względem merytorycznym.


Dyrektor wydaje zarządzenia, których projekt został przygotowany zgodnie z procedurą.
Regulaminy, aneksy do regulaminów wydawane są zarządzeniami Dyrektora Naczelnego.
Wydane zarządzenia Dyrektora Naczelnego podlegają wpisowi odpowiednio do rejestru zarządzeń prowadzonego przez Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych.


Dyrektor wydaje Pisma Okólne przygotowane zgodnie z procedurą.


Sekretariat Dyrektora przekazuje Zarządzenia oraz Pisma Okólne do jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala.