DZP-18-2023 Zakup energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

nr sprawy DZP-18-2023
SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej
ustawą, pn.:
„Zakup energii elektrycznej
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży”