DZP-ZO-22-2023 Program ERP_04.12.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 PLN netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) na :

“Dostawa i wdrożenie systemu ERP dla SPZZOZ Szpital w Iłży”