DZP-03-2024 „Przebudowa i modernizacja apteki Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 w Iłży”

nr sprawy DZP-03-2024SPECYFIKACJAWARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, wartość́ zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp., pn„Przebudowa i modernizacja apteki … Dowiedz się więcej

DZP-01-2024 Serwis Medicus online

nr sprawy DZP-01-2024SPECYFIKACJAWARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp., pn„Świadczenie usług nadzoru oraz … Dowiedz się więcej

DZP-ZO-22-2023 Program ERP_04.12.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 PLN netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) na : “Dostawa i wdrożenie … Dowiedz się więcej