Warunki konkursu na wykonanie procedur medycznych polegających na całodobowym opisie badać RTG, TK i TK – Angio

Znak sprawy: KO/05/2023
S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I KO N K U R S U O F E R T
na:
wykonywanie procedur medycznych, polegających na całodobowym opisie badań
RTG , TK i TK – Angio w oparciu o metodę Teleradiologii dla pacjentów Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tj. Dz.U.2018.160 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U.2018.1510 ze zm.)
Udzielający Zamówienie: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital
w Iłży, ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża
Ogłoszenie o konkursie zamieszczono:
-na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala,
-na stronie internetowej Szpitala http://bip2.szpitalilza.com.pl/
Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert określają wymagania, jakie powinna spełniać
  oferta, sposób jej przygotowania oraz tryb składania ofert przez Przyjmujących
  Zamówienia, a także zasady przeprowadzenia konkursu.
 2. Organizatorem konkursu ofert jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
  Zdrowotnej Szpital w Iłży, zwany dalej Udzielającym Zamówienia.
 3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub
  w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
  Rozdział II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 4. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie procedur medycznych, polegających na
  całodobowym opisie badań RTG , TK i TK – Angio w oparciu o metodę Teleradiologii dla
  pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w
  Iłży.
 5. Opisy badań będą wykonywane przez Przyjmującego Zamówienia 24 godziny na dobę
  przez 7 dni w tygodniu.
 6. Przyjmujący Zamówienia gwarantuje pełną dostępność czasową lekarzy radiologów
  dokonujących opisów oraz zobowiązuje się do wykonywania opisów badań RTG, TK i TK
  – Angio przez lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje zgodnie z prawem (na
  podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj. Dz.U.2018.160
  ze zm. oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
  finansowanych ze środków publicznych tj. Dz.U.2018.1510 ze zm.), obowiązującą wiedzą
  medyczną i standardami oraz z zachowaniem należytej staranności.
 7. Udzielający Zamówienia przesyłał będzie obrazy w formacie DICOM na serwer wskazany
  przez Przyjmującego Zamówienia po szyfrowanym połączeniu np. VPN, za którego
  konfigurację jak i również sprzęt niezbędny do zestawienia połączenia odpowiada
  Przyjmujący Zamówienia.
 8. Podstawą wykonania opisu badań RTG, TK i TK-Angio będą przesłane drogą
  elektroniczną, przez Udzielającego Zamówienia obrazy wraz ze skierowaniem, a w
  nagłych przypadkach skan lub kopia skierowania dołączona do obrazów badania.
  Udzielający Zamówienia dopuszcza przesłanie kopii skierowania e-mailem/faxem.
  Strona 1 z 8
  Sporządził: Artur Paczyński
  Znak sprawy: KO/05/2023
 9. Przyjmujący Zamówienie odpowiada za konfigurację połączenia, a także za stabilność
  pracy serwerów na które Udzielający Zamówienia przesyłać będzie obrazy.
 10. Rodzaj i szacunkowa liczba (jaką należy przyjąć do kalkulacji oferty) wykonywanych
  opisów badań:
 11. standardowego badania RTG –7.000 szt./12 m-cy,
 12. badania RTG w trybie CITO – 300 szt./12 m-cy,
 13. standardowego badania TK –1500 szt./12 m-cy.
 14. badania TK w trybie CITO – 400 szt./12 m-cy
 15. standardowego badania TK-Angio – 30szt./12 m-cy
 16. badania TK-Angio w trybie CITO – 20 szt./12 m-cy
 17. badania TK onkologiczne/porównawcze – 120 szt./12 m-cy
 18. badania TK onkologiczne/porównawcze w trybie CITO – 60 szt./12 m-cy
 19. badania TK w trybie CITO UDAR – 12 szt./12 m-cy
 20. W przypadku wykonania mniejszej ilości zdjęć Przyjmujący Zamówienia nie będzie
  stosował roszczeń wobec Udzielającego Zamówienia.
 21. W zakresie czasu realizacji opisu badań Udzielający Zamówienia oczekuje: opisu badania RTG
  planowego – w ciągu 48 godzin od momentu przekazania na serwer Przyjmującego Zamówienia
  opisu badania planowego TK, TK – Angio – w ciągu 72 godzin od momentu przekazania na
  serwer Przyjmującego Zamówienia, opisu badania „CITO” RTG, TK, TK – Angio niezwłocznie,
  jednak nie później niż do 3 godzin od momentu przekazania na serwer Przyjmującego
  Zamówienia oraz poinformowania telefonicznie lekarza dyżurującego w danym dniu o fakcie
  badania „NA „CITO”. Opis badania TK onkologiczne/porównawcze w ciągu 72 godzin od
  momentu przekazania na serwer Przyjmującego Zamówienia. Opis badania TK
  onkologiczne/porównawcze w trybie CITO niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 godzin od
  momentu przekazania na serwer Przyjmującego Zamówienia oraz poinformowania telefonicznie
  lekarza dyżurującego w danym dniu o fakcie badania „na cito”. Opis badania CITO UDAR w
  przeciągu 1 godziny od momentu przekazania na serwer Przyjmującego Zamówienia.
 22. Przyjmujący Zamówienia zapewni 24 godzinny nadzór telefoniczny nad wykonywaniem
  przedmiotowych badań.
 23. Przyjmujący Zamówienia gwarantuje, że: zintegruje własny system teleradiologiczny z
  systemem RIS Medicus OnLine firmy CloudiMed Sp z.o.o. na własny koszt w sposób niezbędny
  do:
  a) odbioru w systemie teleradiologicznym badania wskazanego przez pracownika Udzielającego
  Zamówienia do opisu wraz ze wskazanym priorytetem opisu badania,
  b) wysyłania do systemu RIS opisu badania w formie HL7.
 24. System RIS Udzielającego Zamówienia przesyła do systemu teleradiologicznego wszystkie
  dane wymagane do utworzenia opisu badania, w tym:
  a) dane pacjenta,
  b) dane jednostki zlecającej,
  c) dane lekarza zlecającego,
  d) kody zlecającego,
  e) informacje o wykonanej procedurze, a także informacje o priorytecie opisu badania.
 25. Po otrzymaniu informacji zwrotnej z opisem badania w postaci HL7 opis trafić musi
  bezpośrednio do pacjenta, któremu zlecenie jest realizowane w systemie HIS Medicus OnLine
  firmy CloudiMed Sp z.o.o., a następnie zostanie odesłany do PACS firmy Synektik.
 26. Udzielający zamówienie informuje iż nie będzie uczestniczył w pozyskaniu stosownych ofert
  w zakresie usług serwisowych lub innych.
 27. Udzielający zamówienie wymaga od Przyjmującego Zamówienia pokrycia kosztów
  ewentualnych licencji, które stają się własnością Udzielającego Zamówienia.
  Udzielający Zamówienia udostępni licencje modułu Systemu ArPACS SRV/WEB 1x licencje
  modułu DICOMTele dla systemu ArPACS (Teleradiologia) oraz licencje modułu Systemu
  Radiologicznego RIS CloudiMed 1x licencje modułu RIS/HIS Tele dla systemu RIS/HIS
  (Teleradiologia). Dodatkowo Udzielający Zamówienia dostarczy na własny koszt sprzęt do
  magazynowania archiwum zdjęć opisywanych drogą Teleradiologii na posiadający min. 16 TB
  Strona 2 z 8
  Sporządził: Artur Paczyński
  Znak sprawy: KO/05/2023
  miejsca. Dostarczony sprzęt staje się własnością Udzielającego Zamówienia.
 28. Opisy zdjęć z Teleradiologii muszą być podpisane elektronicznie np. podpisem
  kwalifikowanym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Opisy badań z
  chwilą ich przesłania przez Przyjmującego Zamówienia do Udzielającego Zamówienia stają się
  własnością Udzielającego Zamówienia.
  Rozdział III TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 29. Termin składania ofert do 24.10.2023 r. do godziny 14:00
 30. Termin otwarcia ofert 24.10.2023 r. do godziny 14:30
 31. Przyjmujący Zamówienia pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od dnia, w
  którym upłynął termin składania ofert.
 32. Termin związania z ofertą może być przedłużony w drodze oświadczenia przez
  Przyjmującego Zamówienia.
  Rozdział IV OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA
  OFERTOWEGO, INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
  SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
 33. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie z prośbą o wyjaśnienie treści
  zapytania ofertowego drogą elektroniczną na adres eunijne@szpitalilza.com.pl do dnia
  20.10.2023 r.
 34. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po terminie
  wskazanym w pkt.1, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 35. Do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach dotyczących zapytania ofertowego
  wyznacza się następujące osoby :
  a) w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:
  Artur Paczyński, tel. 048 368 17 09, + 48 516 150 282;
  e-mail: apaczynski@szpitalilza.com.pl
  b) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
  Mirosława Ołowiak, tel. 48 368 17 32,
  e-mail: radiologia@szpitalilza.com.pl
  c) w zakresie dotyczącym zagadnień informatycznych:
  Artur Ofman, tel. 48 368 17 29,
  e-mail: aofman@szpitalilza.com.pl
  Rozdział V DODATKOWE WYMAGANIA / OBOWIĄZKI PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE
 36. Wymaga się aby świadczeń udzielali lekarze specjaliści z zakresu radiologii.
 37. Udział w konkursie mogą brać podmioty spełniające następujące warunki:
  a) prowadzą działalność leczniczą od co najmniej 1roku, legitymują się odpowiednim
  doświadczeniem – wykażą, że świadczyli usługi z zakresu teleradiologii na rzecz
  podmiotu leczniczego – szpitala przez okres 1 roku oraz, że usługi te były należycie
  wykonywane,
  b) zapewnia lekarzom udzielającym świadczeń (opisującym badania) możliwość ich
  podpisania bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
  ważnego kwalifikowanego certyfikatu przy czym do czasu wprowadzenia obowiązku w
  tym zakresie (podpisywania dokumentacji bezpiecznym podpisem elektronicznym
  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) powszechnie
  obowiązującymi przepisami prawa, Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość aby
  podpis był złożony i weryfikowany przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów
  systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 80 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
  Strona 3 z 8
  Sporządził: Artur Paczyński
  Znak sprawy: KO/05/2023
  z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
  medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 38. Udzielający Zamówienia wymaga, aby uruchomienie usługi poprzedzone zostało
  odpowiednimi testami wykonanymi przez Przyjmującego Zamówienia, które to
  jednoznacznie potwierdzą, gotowość systemów do prawidłowego przebiegu usługi
  teleradiologii.
 39. Przyjmujący Zamówienia zobowiązuje się do zapewnienia należytego zabezpieczenia
  dostępu do transmitowanych danych przed osobami niepowołanymi, a w szczególności
  do zakodowania danych tak by bez stosownego klucza były bezużyteczne i nieczytelne.
 40. Przyjmujący Zamówienia utworzy konta dostępowe dla Personelu medycznego
  wskazanego przez Udzielającego Zamówienia z uprawnieniami do przeglądania
  wyników badań.
 41. Przyjmujący Zamówienia będzie utrzymywał w okresie obowiązywania umowy
  bezpieczne łącze do systemu teleradiologii zgodnie z przepisami prawa, stosowanymi
  normami i wymogami w zakresie bezpieczeństwa przesyłu informacji oraz
  wymaganiami technicznymi.
 42. Udzielający zamówienia dopuszcza podpisanie Umowy według wzoru podmiotu
  Przyjmującego Zamówienie, spełniającego wymagania zawarte w Ustawie o działalności
  leczniczej.
  Rozdział VI PODMIOTY PRZYSTĘPUJĄCE DO KONKURSU OFERT
 43. Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:
  a) osoby fizyczne wykonujące zawód w ramach praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5
  ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.
  zm.),
  b) podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności
  leczniczej (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) , które wykażą, że dysponują osobami
  spełniającymi wymogi określonymi w ust. 3 poniżej.
  c) Podmioty przystępujące do konkursu muszą spełniać wymagania określone przez NFZ
  niezbędne do udzielania świadczeń.
 44. Przyjmujący zamówienie w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty
  powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Szczegółowych
  Warunkach Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 45. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie Udzielającemu Zamówienia
  oferty zgodnie z wymogami ustalonymi przez Udzielającego Zamówienia.
 46. Przyjmujący Zamówienia ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
  złożeniem oferty.
  Rozdział VII WYMAGANE WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
 47. Przyjmujący Zamówienia przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć
  Udzielającemu Zamówienia ofertę.
 48. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi
  Załącznik – KO-05-2023 Oferta Przyjmującego Zamówienia – do niniejszych
  Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych.
 49. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, pod rygorem nieważności, musi być złożona w
  formie pisemnej w języku polskim.
 50. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  a) kopię dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnień
  do udzielania świadczeń zdrowotnych a w przypadku osób fizycznych wykonujących
  zawód w ramach praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o
  działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)
  Strona 4 z 8
  Sporządził: Artur Paczyński
  Znak sprawy: KO/05/2023
  -kserokopię prawa wykonywania zawodu,
  -kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty
  -zaświadczenie lekarskie o zdolności do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • kserokopię polisy OC lub zobowiązanie Przyjmującego Zamówienia do przedstawienia kopii
  umowy ubezpieczenia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) o odpowiedzialności cywilnej za
  szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń medycznych,
 • kserokopię decyzji nadania numeru NIP,
 • kserokopię decyzji nadania numeru REGON,
 • aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS,
 • wyciąg z Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą.
  b) W przypadku grupowej praktyki zawodowej wymagane jest przedłożenie ww.
  dokumentów w stosunku do wszystkich osób udzielających świadczeń w ramach
  praktyki.
  c) w przypadku podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o której mowa w art. 4
  ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2018r., poz.160ze zm.):
 • kserokopię decyzji nadania numeru NIP,
 • kserokopię decyzji nadania numeru REGON,
 • aktualny wyciąg z CEIDG lub przedsiębiorców odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców KRS,
  wyciąg z Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą,
 • kserokopię polisy OC lub zobowiązanie Przyjmującego Zamówienie do przedstawienia kopii
  umowy ubezpieczenia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) o odpowiedzialności cywilnej za
  szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń medycznych,
 • wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych wraz z kserokopiami dokumentów
  potwierdzających kwalifikacje o których mowa w punkcie a), zgodnie ze wzorem– KO-05-2023
  Wykaz Osób – zamieszczonym w Szczegółowym Warunku Konkursu Ofert na udzielanie
  świadczeń zdrowotnych.
 1. Oferta oraz wszystkie dokumenty muszą być czytelne oraz podpisane, a kserokopie
  potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Przyjmującego Zamówienia lub osobę prawnie
  umocowaną do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Przyjmującego Zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Przyjmujący Zamówienia jest reprezentowany przez pełnomocnika, do
  oferty powinno być załączone wystawione i podpisane przez Przyjmującego Zamówienia
  pełnomocnictwo do reprezentowania w toku postępowania konkursowego i do zawarcia
  umowy.
 3. Cena w ofercie powinna być podana kwotowo w złotych polskich.
 4. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Przyjmującego Zamówienia należy złożyć
  za pośrednictwem skrzynki e-mail podanej w ogłoszeniu o konkursie ofert na udzielanie
  świadczeń zdrowotnych.
 5. Przyjmujący Zamówienia może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu
  składania ofert. Fakt wycofania oferty musi być odnotowany przez Udzielającego Zamówienia
  w rejestrze ofert i potwierdzony podpisem Przyjmującego Zamówienia lub osoby przez niego
  upoważnionej.
  Rozdział VIII KRYTERIA WYBORU OFERTY
  Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium:
  cena brutto – 100%.
  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zawiera najniższą cenę za wykonane
  świadczenia zdrowotne.
  Rozdział IX TRYB OTWIERANIA OFERT
 6. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający Zamówienia powoła komisję
  konkursową.
 7. Komisja konkursowa składać się będzie z 3 osób, spośród których Udzielający Zamówienia
  Strona 5 z 8
  Sporządził: Artur Paczyński
  Znak sprawy: KO/05/2023
  wyznaczy Przewodniczącego komisji konkursowej.
 8. Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach komisji, gdy
  Przyjmujący Zamówienia jest: jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia;
  osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej;
  osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią
  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności
  służbowej.
 9. Dyrektor Szpitala w sytuacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu dokonuje
  wyłączenia członka komisji konkursowej i powołuje nowego członka komisji konkursowej.
 10. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu Ofert.
 11. Otwieranie ofert nastąpi w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu bez udziału
  Przyjmujących Zamówienia.
 12. Komisja stwierdza prawidłowość ogłoszenia Konkursu Ofert oraz liczbę złożonych ofert;
  otwiera e-maile z ofertami i ustala, które z ofert spełniają Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert;
  ogłasza Przyjmującym Zamówienia, które oferty zostaną odrzucone;
  przyjmuje do protokołu zgłoszone przez Przyjmujących Zamówienia wyjaśnienia lub
  oświadczenia.
 13. W części konkursu ofert komisja może:
  a) wybrać ofertę, która zapewnia ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych,
  kompleksowość
  i dostępność oraz przedstawia najkorzystniejszą cenę;
  b) nie dokonać wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego
  udzielania świadczeń zdrowotnych.
 14. Udzielający Zamówienia zawiadomi e-mailem wybranego Przyjmującego Zamówienia
  o terminie i formie podpisania umowy.
 15. Komisja odrzuci ofertę:
  a) złożoną przez Przyjmującego Zamówienia po terminie;
  b) zawierającą nieprawdziwe informacje;
  c) jeżeli Przyjmujący Zamówienia nie określił przedmiotu oferty lub nie sporządził
  harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych lub nie podał ceny za udzielanie świadczeń
  zdrowotnych;
  d) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  e) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
  f) jeżeli Przyjmujący Zamówienia złożył ofertę alternatywną;
  g) niezgodna z treścią niniejszych Szczegółowych Warunków udzielania świadczeń;
  której braki formalne nie zostały usunięte w terminie określonym przez Udzielającego
  Zamówienia.
 16. W przypadku gdy Przyjmujący Zamówienia nie przedstawił wszystkich wymaganych
  dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa Przyjmującego Zamówienia
  do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
 17. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać
  a) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu;
  b) imię i nazwisko członków komisji konkursowej;
  c) wykaz zgłoszonych ofert;
  d) wykaz ofert odpowiadających warunkom określonym w konkursie;
  e) wykaz ofert nie odpowiadający warunkom określonym w konkursie lub zgłoszonych po
  terminie wraz z uzasadnieniem;
  f) wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Przyjmujących Zamówienia;
  g) najkorzystniejszych ofert dla Udzielającego Zamówienia albo stwierdzenie, że żadna z ofert
  nie została przyjęta wraz z uzasadnieniem;
  h) wzmiankę o odczytaniu protokołu;
  i) podpisy członków komisji konkursowej.
  Strona 6 z 8
  Sporządził: Artur Paczyński
  Znak sprawy: KO/05/2023
  Rozdział X UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
 18. Dyrektor może unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
  zdrowotnych, gdy:
  a) nie wpłynęła żadna oferta;
  b)odrzucono wszystkie oferty;
  c) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Szpital przeznaczył na
  finansowanie świadczeń zdrowotnych;
  d) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
  zawarcie umowy nie leżą w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej
  przewidzieć.
 19. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja
  może przyjąć tę ofertę.
 20. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
  świadczeń zdrowotnych, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania.
  Rozdział XI OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW
  Osobami uprawnionymi do kontaktów z ramienia Udzielającego Zamówienia są:
  Pani Mirosława Ołowiak – Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej, tel. 48 368 17 32
  Pan Artur Paczyński – Inspektor ds. Zamówień Publicznych, tel. 48 368 17 09
  Rozdział XII ZAWARCIE UMOWY
  Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy
  Rozdział XIII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
  administratorem danych osobowych Przyjmujących zamówienie jest Samodzielny Zespół
  Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża;
  administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
  w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
  elektronicznej: iod@szpitalilza.com.pl ; administrator będzie przetwarzał Państwa dane
  osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu
  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na
  żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; dane osobowe mogą być
  udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na
  rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania
  danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
  oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
  ochrony danych osobowych); administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych
  osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
  Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: Państwa dane osobowe będą
  przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23
  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych,
  ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
  nadzorczego; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia
  umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
  Strona 7 z 8
  Sporządził: Artur Paczyński
  Znak sprawy: KO/05/2023
  administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
  osobowe.
  Rozdział XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert na
  udzielanie świadczeń zdrowotnych zastosowanie mają przepisy:
  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Kodeksu Cywilnego.
  Udzielający Zamówienia będzie przetwarzał dane osobowe zawarte w ofertach wyłącznie w celu
  przeprowadzenia, rozstrzygnięcia niniejszego postępowania jak i zawarcia umowy o udzielanie
  świadczeń. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Załączniki:
  KO-05-2023- Oferta przyjmującego zamówienie
  KO-05-2023 Wykaz osób udzielających świadczenia zdrowotne
  KO-05-2023 Projekt Umowy wraz z 5 załącznikami
  Strona 8 z 8
  Sporządził: Artur Paczyński