DZP-01-2024 Serwis Medicus online

nr sprawy DZP-01-2024
SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp., pn
„Świadczenie usług nadzoru oraz serwisu dla systemu Medicus online dla SPZZOZ Szpital w Iłży